Get Adobe Flash player

У.Т.Р. „СЕМ“ је организација опредељена за успостављање савременог система управљања квалитетом који ће омогућити да наши корисници стекну трајно поверење у квалитет наших услуга, система управљања заштитом животне средине, јер водимо рачуна о нашем окружењу, система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, који ће омогућити стварање безбедних и здравих услова за рад, и система управљања безбедношћу информација, који гарантује нашим клијентима сигурност њихових података.

Стога, наша организација је имплементирала системе:

 • SRPS ISO 9001:2015Системи менаџмента квалитетом Захтеви
 • SRPS ISO 14001:2015, Систем менаџмента животном средином – Захтеви са упутством за примену,
 • SRPS OHSAS 18001:2008, Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду – Захтеви
 • SRPS ISO/IEC 27001:2014, Информационе технологије – Технике безбедности- системи менаџмента безбедношћу информација-Захтеви
 • SORS 9000/14Захтеви за обезбеђење квалитета у процесу реализације производа.

Као најважнији приоритети, у нашој  организацији су постављени следећи циљеви:

 • Да су системи менаџмента у складу са релевантним стандардима и постојећом законском регулативном;
 • Задовољство клијената на првом месту;
 • Висок ниво професионалних односа са добављачима, сарадницима и свим заинтересованим странама;
 • Идентификовање свих аспеката животне средине, контрола и праћење значајних аспеката;
 • Уштеда ресурса и енергије, смањење употребе штетних материја и количине штетних отпада;
 • Одржавање постојећег нивоа и стално побољшање степена безбедности информација, уз преиспитивање ризика;
 • Стално одржавање безбедности на радним местима, а самим тим и безбедности и здравља запослених;
 • Стално усавршавање и образовање свих запослених;
 • Испуњење захтева закона и прописа применљивих на производе;
 • Оптимизацију трошкова пословања и да радом, квалитетом и профитом обезбеди власнику увећање капитала, а запосленима сигурност и безбедност на раду и раст стандарда.

 

Краљево, 01.12.2017. године
ПРЕДУЗЕТНИК
 Драган Јонлија