Get Adobe Flash player

Коме не треба фискална каса?

Делатностима, за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, сматрају се делатности из следећих области, грана и група класификације делатности (из Закона о класификацији делатности из 2009. године и и Уредбе о Класификацији делатности из 2010. године), и то:

 • 47.91 Трговина на мало посредством поште или интернета;
 • 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца и то само продаја преко аутомата и продаја преко путујућих продаваца – улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери;
 • 49.10 Железнички превоз путника, даљински и регионални;
 • 49.20 Железнички превоз терета;
 • 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника;
 • 49.32 Такси превоз;
 • 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају;
 • 49.41 Друмски превоз терета;
 • 49.42 Услуге пресељења;
 • 50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима;
 • 50.40 Превоз терета унутрашњим пловним путевима;
 • 51.10 Ваздушни превоз путника;
 • 51.21 Ваздушни превоз терета;
 • 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају;
 • 53.00 Поштанске активности;
 • 55.90 Остали смештај – студентски и ђачки домови;
 • 59.14 Делатност приказивања кинематографских дела;
 • 61.00 Телекомуникације;
 • 64.00 Финансијске услуге, осим осигурања и и пензијских фондова;
 • 65.00 Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
 • 66.00 Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
 • 69.10 Правни послови;
 • 75.00 Ветеринарске делатности и то само примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
 • 81.21 Услуге редовног чишћења зграда;
 • 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
 • 81.29 Услуге осталог чишћења;
 • 84.30 Обавезно социјално осигурање;
 • 85.00 Образовање;
 • 86.00 Здравствене делатности – здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;
 • 87.00 Социјална заштита са смештајем;
 • 88.00 Социјална заштита без смештаја;
 • 90.00 Стваралачке, уметничке и забавне делатности;
 • 91.00 Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности;
 • 92.00 Коцкање и клађење;
 • 93.00 Спортске, забавне и рекреативне делатности;
 • 94.91 Делатност верских организација;
 • 95.23 Поправка обуће и предмета од коже;
 • 95.25 Поправка сатова и накита;
 • 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности и то само активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.

Делатностима за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе сматрају се и делатности које обавља предузетник који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход и који није обвезник пореза на додату вредност, и то:

 • 33.11 Поправка металних производа;
 • 33.12 Поправка машина;
 • 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме;
 • 33.14 Поправка електричне опреме;
 • 33.15 Поправка и одржавање бродова и чамаца;
 • 33.17 Поправка и одржавање друге транспортне опреме;
 • 33.19 Поправка остале опреме;
 • 37.00 Уклањање отпадних вода;
 • 38.11 Скупљање отпада који није опасан;
 • 43.11 Рушење објеката;
 • 43.12 Припрема градилишта;
 • 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем;
 • 43.21 Постављање електричних инсталација;
 • 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
 • 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству;
 • 43.31 Малтерисање;
 • 43.32 Уградња столарије;
 • 43.33 Постављање подних и зидних облога;
 • 43.34 Бојење и застакљивање;
 • 43.39 Остали завршни радови;
 • 43.91 Кровни радови;
 • 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови;
 • 45.20 Одржавање и поправка моторних возила;
 • 74.20 Фотографске услуге;
 • 81.10 Услуге одржавања објеката;
 • 81.30 Услуге уређења и одржавања околине;
 • 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме;
 • 95.12 Поправка комуникационе опреме;
 • 95.21 Поправка електронских апарата за широку употребу;
 • 95.22 Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме;
 • 95.24 Одржавање и поправка намештаја;
 • 95.29 Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство;
 • 96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа;
 • 96.02 Делатност фризерских и козметичких салона;
 • 96.03 Погребне и сродне делатности.

Делатностима за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе сматрају се и:

 • делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), осим пружања услуга на пијацама: издавање у закуп објеката, тезги и простора на њима;
 • послови из Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, осим каменорезачког заната из члана 2. став 2. тачка 26 тог правилника.

Извор: Предузетнички сервис
Последње ажурирање: 20.07.2013